NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa

DJEČJI VRTIĆ BLAGOVIJEST

BANA JELAČIĆA 55

21 216 KAŠTEL STARI

KLASA: 112-01/21-01/01

URBROJ: 2134/01-10-2-01-20-1

Kaštel Stari, 20. srpnja 2021.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Blagovijest, raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta

Odgojitelj/ica

jednog (1) izvršitelja/ice za radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme – na adresi: DV Blagovijest, Podružnica Sinj, Istarska 21, SINJ

Uvjeti:

Uvjeti prema članku 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokumente :

  • Životopis
  • Zamolbu za
  • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)
  • Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
  • Uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 3 mjeseca
  • ERPS (elektronički zapis radno-pravnog statusa) iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – ne stariji od 30 dana
  • Po mogućnosti – Potvrdu o završenom teološko-katehetskom doškolovanju odgojiteljica za vjerski odgoj u predškolskim ustanovama

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola pod istim uvjetima. (Članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08, 69/17)

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Osoba koja može ostvariti pravo prednosti prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) i članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednaki uvjetima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843)

Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Dokumente osobno donijeti (uz prethodnu najavu na: 095/4888555) ili poslati na adresu:

Dječji vrtić Blagovijest, Podružnica Sinj, Istarska 21, SINJ – za natječaj

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Natječaj traje od 26. srpnja – 6. kolovoza 2021. godine i objavljen je na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici vrtića.

Prema odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka svi dokumenti zaprimljeni na ovom natječaju, poslani su slobodnom voljom ispitanika te se smatra da je ispitanik dao privolu za obradu svojih podataka. Podaci će biti obrađivani isključivo u svrhu provođenja natječaja i sva natječajna dokumentacija će po završetku natječaja biti uništena.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća.